กรุงธนบุรี ราชธานีแห่งที่สองของไทย

กรุงธนบุรี

กรุงธนบุรี เป็นราชธานีแห่งที่สองของไทย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2311 หลังจากกอบกู้เอกราชจากพม่าได้สำเร็จ กรุงธนบุรีเป็น ราชธานีของไทย เป็นเวลา 15 ปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่

สมัยธนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของเขตพระนคร เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี และเขตบางพลัดในปัจจุบัน กรุงธนบุรีมีชัยภูมิที่ดี ตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา สะดวกต่อการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และสามารถหลบหนีศัตรูทางทะเลได้

กรุงธนบุรี

ประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี

กรุงธนบุรี ก่อตั้งขึ้นโดย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2311 หลังจากกอบกู้เอกราชจากพม่าได้สำเร็จ พระองค์ทรงเลือก สถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีใหม่ เนื่องจากมีชัยภูมิที่ดี ตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา สะดวกต่อการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และสามารถหลบหนีศัตรูทางทะเลได้

การสถาปนากรุงธนบุรี ในรัชสมัยของ พระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรีเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงขยายอาณาเขตของไทย ปรับปรุงการปกครอง ส่งเสริมการค้าขาย และวรรณคดี เศรษฐกิจสมัยธนบุรี เป็นยุคสมัยที่ไทยมีอำนาจทางทหารและเศรษฐกิจสูงสุดในภูมิภาค ซึ่งนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ไทย ที่มีพระปรีชาสามารถมาก

กรุงธนบุรีสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีใหม่ กรุงธนบุรีจึงกลายเป็นอดีตราชธานีของไทย

กรุงธนบุรี

สถานที่สำคัญในกรุงธนบุรี

กรุงธนบุรีมีสถานที่สำคัญมากมาย ดังนี้

พระราชวังเดิม เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระราชวงศ์

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

ป้อมวิไชยประสิทธิ์ เป็นป้อมปราการริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล

ป้อมมหาชัย เป็นป้อมปราการริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล

ธนบุรี

วัฒนธรรมและประเพณี

กรุงธนบุรีมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน นิยมจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12

ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน นิยมจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน

ประเพณีลอยเรือ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน นิยมจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12

กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองของไทย แม้จะมีอายุเพียง 15 ปี แต่ก็เป็นยุคสมัยที่ไทยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก กรุงธนบุรีได้ทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้มากมาย กลายเป็นมรดกตกทอดให้กับชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบทอดต่อไป

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ : กรุงศรีอยุธยา
ขอบคุณข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/อาณาจักรธนบุรี