กรุงรัตนโกสินทร์

กรุงรัตนโกสินทร์

กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีแห่งที่ 4 ของไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการสถาปนาราชวงศ์ใหม่และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ

กรุงรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 2,589 ไร่ เมื่อ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการสร้างพระราชวังหลวง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ และบ้านเรือนราษฎรขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เมืองหลวงแห่งนี้จึงมีความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว

กรุงรัตนโกสินทร์

ในสมัย รัชกาลที่ 3 ได้มีการขยายเขตเมืองหลวงออกไป เรียกว่า “พระบรมมหาราชวัง” มีเนื้อที่ประมาณ 8,330 ไร่ มีการปรับปรุงถนนหนทางให้กว้างขวางขึ้น และสร้างสถานที่ราชการต่างๆ เพิ่มขึ้น รัตนโกสินทร์ จึงมีขนาดใหญ่และมีความเจริญมากขึ้น

ในสมัย รัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงกรุงรัตนโกสินทร์ให้ทันสมัยมากขึ้น มีการปรับปรุงถนนหนทางให้กว้างขวางขึ้น มีการไฟฟ้าเข้ามาใช้ในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรก และมีการปรับปรุงท่าเรือให้สะดวกยิ่งขึ้น กรุงรัตนโกสินทร์จึงมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลากว่า 230 ปี เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทย กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2535

กรุงรัตนโกสินทร์

ประวัติความเป็นมา

สมัยรัตนโกสินทร์ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 โดย ผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการสถาปนาราชวงศ์ใหม่และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ

ก่อนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยมีราชธานีอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่ายึดครองในปี พ.ศ. 2310 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมกำลังพลขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ จากนั้นจึงทรงย้ายเมืองหลวงมายังกรุงธนบุรี

กรุงธนบุรี เป็นเมืองหลวงของไทยเป็นเวลา 15 ปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น จึงได้กลายมาเป็น สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน

การปกครอง

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ พระองค์ทรงแต่งตั้งขุนนางให้เข้ามาช่วยบริหารราชการแผ่นดิน ขุนนางเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์โดยตรง

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงการปกครองให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการปรับปรุงระบบการศึกษาให้ทันสมัยมากขึ้น

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เศรษฐกิจ

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงที่มีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง การค้าขายมีความคึกคัก มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก กรุงรัตนโกสินทร์เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวกยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงระบบการเงินให้ทันสมัยมากขึ้น

สังคม

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงที่มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาอาศัยอยู่ ผู้คนต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการศึกษาของไทย

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงสังคมให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยมากขึ้น และมีการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง มีการสร้างวัดวาอาราม พระราชวัง และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่สวยงาม กรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของไทย

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการปรับปรุงการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้ทันสมัยมากขึ้น และมีการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

สถานที่ท่องเที่ยว

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่

  • พระบรมมหาราชวัง
  • วัดพระแก้ว
  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  • วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
  • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความสำคัญต่อประเทศไทย กรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ


อ้างอิงจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/อาณาจักรรัตนโกสินทร์