กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา เป็นอาณาจักรของชนชาติไทยสยาม ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วง พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 เป็นเวลายาวนานถึง 417 ปี กษัตริย์อยุธยา เคยมีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง

กรุงศรีอยุธยา

อาณาจักรอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ในปี พ.ศ. 1893 พระองค์ทรงสถาปนาเมืองอโยธยาเป็นราชธานี โดยเลือกบริเวณที่เป็นเกาะแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี เป็นที่ตั้งเมือง เนื่องจากมีลักษณะเป็นเกาะ ทำให้ยากแก่การโจมตีจากข้าศึก

ประวัติกรุงศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมให้เจริญรุ่งเรือง

กรุงศรีอยุธยา

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

อาณาจักรอยุธยา มีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญของอาณาจักรอยุธยา ได้แก่

ทำเลที่ตั้ง อยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ มีแม่น้ำสำคัญ 3 สายไหลผ่าน ทำให้สะดวกต่อการคมนาคมและการค้า

ความเข้มแข็งของกองทัพ อยุธยามีกองทัพที่เข้มแข็ง สามารถปกป้องอาณาจักรจากข้าศึก

ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรม อยุธยามีศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมที่เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

การเสียกรุงศรีอยุธยา

อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่าถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2112 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกู้เอกราชคืนมาได้ในปี พ.ศ. 2127 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่

มรดกตกทอดของอาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาได้สร้างมรดกตกทอดที่สำคัญมากมายให้กับประเทศไทย ได้แก่

สถาปัตยกรรม อยุธยามีสถาปัตยกรรมที่งดงามและทรงคุณค่า เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระแก้ว และวัดมหาธาตุ

ศิลปกรรม อยุธยามีศิลปกรรมที่วิจิตรงดงาม เช่น จิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม และเครื่องถ้วยชาม

วรรณกรรม อยุธยามีวรรณกรรมที่ไพเราะและทรงคุณค่า เช่น ขุนช้างขุนแผน และรามเกียรติ์

บทสรุป

ประวัติของ อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย อาณาจักรแห่งนี้ได้สร้างมรดกตกทอดมากมายให้กับประเทศไทย ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

ประเทศไทยในอดีต : อาณาจักรสุโขทัย
แหล่งข้อมูลอื่น : https://th.wikipedia.org/wiki/อาณาจักรอยุธยา