พระเจ้าตากสิน วีรกษัตริย์ผู้กอบกู้ชาติ

พระเจ้าตากสิน

พระเจ้าตากสิน หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 เป็น พระมหากษัตริย์ ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของ กรุงธนบุรี เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ต่อมาเมื่อ กรุงศรีอยุธยา เสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 พระองค์ได้รวบรวมกำลังพลและนำทัพเรือจากจันทบุรีเข้าขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่

พระเจ้าตาก เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งการทหาร การปกครอง และการต่างประเทศ พระองค์ทรงนำทัพไทยตีฝ่าวงล้อมของพม่าจนสามารถกอบกู้เอกราชของชาติกลับคืนมาได้ และทรงสถาปนาอาณาจักรธนบุรีให้เป็นศูนย์กลางอำนาจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงริเริ่มปฏิรูปบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การปกครอง การทหาร และการเศรษฐกิจ ส่งผลให้อาณาจักรธนบุรีมีความเจริญรุ่งเรือง

พระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสิน

พระเจ้าตากสิน มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นบุตรชายของขุนพัฒน์ นายอากรบ่อนเบี้ย กับนางนกเอี้ยง เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2277 ในครอบครัวชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงได้รับการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเป็นอย่างดี

เมื่ออายุได้ 13 ปี พระองค์ได้เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และทรงได้รับการฝึกฝนด้านวิชาทหารและการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่ออายุได้ 21 ปี พระองค์ได้ดำรงตำแหน่งหลวงนายศักดิ์ และต่อมาได้เลื่อนเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตาก และเป็นเจ้าเมืองตาก

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ พม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง พระองค์ได้เข้าร่วมรบในสงครามทุกครั้ง และทรงได้รับชัยชนะหลายครั้ง จนกระทั่งใน พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า พระองค์ได้รวบรวมกำลังพลและนำทัพเรือจากจันทบุรีเข้าขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ

ตากสิน

การสถาปนากรุงธนบุรี

หลังจากกอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้แล้ว พระองค์ได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ และทรงขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยพระปรีชาสามารถและทรงนำทัพไทยตีฝ่าวงล้อมของพม่าจนสามารถกอบกู้เอกราชของชาติกลับคืนมาได้

พระองค์ทรงสถาปนาอาณาจักรธนบุรีให้เป็นศูนย์กลางอำนาจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทรงทำสงครามขยายอาณาเขตและแผ่อิทธิพลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงริเริ่มปฏิรูปบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การปกครอง การทหาร และการเศรษฐกิจ ส่งผลให้อาณาจักรธนบุรีมีความเจริญรุ่งเรือง

การสวรรคต

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ขณะมีพระชนมายุเพียง 48 พรรษา สาเหตุของการสวรรคตนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นที่ระบุว่าพระองค์ทรงถูกสำเร็จโทษโดยคณะเสนาบดี

พระเจ้าตากสิน

พระราชกรณียกิจ

พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมาย ดังนี้

  • การกอบกู้เอกราชของชาติ
  • การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่
  • การขยายอาณาเขตและแผ่อิทธิพลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
  • การปฏิรูปบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงได้รับการยกย่องให้เป็นวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้ชาติ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถและทรงนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่มาได้ พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงริเริ่มปฏิรูปบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้อาณาจักรธนบุรีมีความเจริญรุ่งเรือง พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเคารพของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้

มนุษย์ยุคแรก : มนุษย์ยุคหิน
ข้อมูลอ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี