รัชกาลที่ 1-10 ราชวงศ์จักรี

10รัชกาล

รัชกาลที่ 1-10 พระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 มีทั้งสิ้น 10 พระองค์ โดยแต่ละพระองค์ล้วนทรงมีบทบาทสำคัญในการปกครองประเทศและการพัฒนาประเทศชาติ เป็น ประวัติศาสตร์ชาติไทย

รัชกาลที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)

รัชกาลที่ 1-10

ร.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีแห่งใหม่ของไทย ทรงรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น ทรงวางรากฐานการปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และทรงส่งเสริม พระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง

รัชกาลที่ 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

รัชกาลที่1-10

ร.2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสนพระทัยในศิลปวัฒนธรรม ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างวัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และหอสมุดวชิรญาณ เป็นต้น

รัชกาลที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)

รัชกาลที่1-10

ร.3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสนพระทัยในด้านการต่างประเทศ ทรงวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย และทรงส่งเสริมการเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจและการค้า

รัชกาลที่ 4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

รัชกาลที่1-10

ร.4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสนพระทัยในด้านการศาสนา ทรงประกาศเลิกทาส ทรงปฏิรูปการปกครอง และทรงส่งเสริมการเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

รัชกาลที่ 1-10

ร.5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสนพระทัยในการปฏิรูปประเทศ ทรงประกาศ เลิกทาส ทรงปฏิรูปการปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ให้เป็นระบอบ ประชาธิปไตย และทรงส่งเสริมการเจริญก้าวหน้าของการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

รัชกาลที่1-10

ร.6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสนพระทัยในการปฏิรูปประเทศ ทรงประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการีในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทรงปฏิรูปการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้เป็นระบอบ ประชาธิปไตย และทรงส่งเสริมการเจริญก้าวหน้าของการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รัชกาลที่ 7 (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

รัชกาลที่1-10

ร.7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสนพระทัยในการปกครองแบบ ประชาธิปไตย ทรงประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร สยาม พ.ศ. 2475 พระราชทาน รัฐธรรมนูญ แก่ประชาชน และทรงสละราชสมบัติ

รัชกาลที่ 8 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล)

รัชกาลที่1-10

ร.8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสนพระทัยในการปกครองแบบ ประชาธิปไตย ทรงสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 7 ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และทรงสละพระชนม์ชีพขณะทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

รัชกาลที่ 1-10

ร.9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสนพระทัยในการครองแผ่นดิน ทรงเป็นพระราชบิดาของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกประการ

รัชกาลที่ 10 (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ)

รัชกาลที่1-10

ร.10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ องค์ปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ล้วนทรงมีบทบาทสำคัญในการปกครองประเทศและการพัฒนาประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 1-10 ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย รายชื่อ รัชที่1-10

ขอบคุณข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/ราชวงศ์จักรี