อารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมอินเดีย เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดอารยธรรมหนึ่งของโลก ถือกำเนิดขึ้นในดินแดนที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา อารยธรรมอินเดียได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมอันมากมายแก่โลก ไม่ว่าจะเป็นศาสนา ศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และปรัชญา

อารยธรรมอินเดีย

พัฒนาการของอารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมอินเดีย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุคหลักๆ คือ

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมอินเดียยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณ 30,000 ปีก่อนคริสตกาล ยุคนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการดำรงชีวิตต่างๆ เช่น การทำเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประดิษฐ์ เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือโลหะ

ยุคอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา อารยธรรมอินเดียยุคนี้เริ่มขึ้นประมาณ 3300 ปีก่อนคริสตกาล ยุคนี้ได้มีการก่อตั้งเมืองต่างๆ มากมาย เช่น โมเฮนโจ-ดาโร และฮารัปปา มีการประดิษฐ์ตัวอักษร คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

ยุคหลังอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา อารยธรรมอินเดียยุคนี้เริ่มขึ้นหลังจากการล่มสลายของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา ยุคนี้ได้มีการพัฒนาศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใหม่ และมีการขยายอาณาเขตไปยังดินแดนต่างๆ

อินเดีย

ศาสนา

ศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของ ประวัติศาสตร์อินเดีย ศาสนาที่ได้รับความนิยมในอินเดีย ได้แก่ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และ ศาสนาอิสลาม

ศาสนาฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ศาสนาฮินดูมีความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ มีการบูชาเทพเจ้าต่างๆ ตามความเชื่อและศรัทธาส่วนบุคคล ศาสนาฮินดูมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมอินเดีย เห็นได้จากสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวรรณกรรมของอินเดีย

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธมีความเชื่อใน พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ สอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ศาสนาพุทธได้แพร่หลายไปทั่วโลก และมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ วัฒนธรรมอินเดีย ไปยังดินแดนต่างๆ

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ในอินเดียในช่วงศตวรรษที่ 8 ศาสนาอิสลามมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว สอนให้มนุษย์ทำความดีและละเว้นความชั่ว ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมอินเดีย เห็นได้จากสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวรรณกรรมของอินเดีย

อินเดีย

ศิลปะ

ศิลปะอินเดีย มีความโดดเด่นในด้านความงดงามและวิจิตรบรรจง ตัวอย่างของศิลปะอินเดีย ได้แก่ ประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม

ประติมากรรมอินเดีย มักทำจากหินแกะสลักหรือโลหะ ประติมากรรม อินเดียมักเป็นรูปเทพเจ้า เทพี และบุคคลสำคัญทางศาสนา ประติมากรรมอินเดียที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รูปปั้นสลักหินของนางอัคโษธาปาทนี รูปปั้นสลักหินของพระเจ้าศิวะ และรูปปั้นสลักหินของพระเจ้าพระนารายณ์

อารยธรรมอินเดีย

จิตรกรรมอินเดีย มักทำบนผืนผ้าใบหรือกระดาษ จิตรกรรม อินเดียมักเป็นภาพวาดเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพี และเรื่องราวทางศาสนา จิตรกรรมอินเดียที่มีชื่อเสียง ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังที่วัดถ้ำอชันตา จิตรกรรมฝาผนังที่วัดถ้ำเอลโลรา และจิตรกรรมฝาผนังที่วัดถ้ำถูร์วาลา

สถาปัตยกรรมอินเดีย มีความโดดเด่นในด้านความยิ่งใหญ่และสง่างาม สถาปัตยกรรม อินเดียมักเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนา เช่น วัด ศาลเจ้า และอนุสรณ์สถาน สถาปัตยกรรมอินเดียที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ทัชมาฮาล มหาวิหารวิษณุปราสาท และพระราชวังโมกุล

วรรณกรรม

วรรณกรรมอินเดียมีความหลากหลายและทรงคุณค่า ตัวอย่างของวรรณกรรมอินเดีย ได้แก่ มหาภารตะ รามายณะ และคัมภีร์พระเวท

มหาภารตะ เป็นมหากาพย์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก มหาภารตะเป็นเรื่องราวของสงครามระหว่างสองตระกูล คือ ตระกูลปาณฑพ และตระกูลเการพ มหาภารตะมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมอิน

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.bbc.com/thai/thailand-46849203
ประวัติศาสตร์ของไทย